Сдружение „Алтернативи, доброволчество, развитие” /АлДоРа/ е създадено през 2009 г.

 

Основните ни цели са:

 

  • Развитие, утвърждаване и популяризиране на доброволчеството като една от ценностите на гражданското общество; иницииране и подпомагане на доброволчески дейности; активизиране ролята на доброволчеството в процеси, подпомагащи местното развитие; повишаване ролята на доброволчеството в социалната и културната интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и други; осигуряване на среда за общуване, обмен на информация, знания и опит, възможност за създаване на партньорства между доброволци и доброволчески организации; посредничество между доброволци и  организациите, работещи с доброволци; насърчаване и подпомагане участието на децата и младежите в доброволчески дейности.

 

  • Разработване и прилагане на подходи за приобщаване и подкрепа  на социално изключени или маргинализирани общностни групи.

 

  • Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общностни групи в подкрепа на местното развитие.

 

  • Обучение, насърчаване, подкрепа участието на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното и общностното развитие.

 

  • Съхраняване и развитие на националната ни културна идентичност като част от  мултикултурното европейско пространство.

 

  • Подпомагане пълноценното и активно участие на местните общности да в процесите и развитието на европейската общност.
„Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „АлДоРа“ и при никакви обстоятелства не отразява позициите на финансиращата организация.