„Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „АлДоРа“ и при никакви обстоятелства не отразява позициите на финансиращата организация.